Громадянське суспільство

Громадя́нське суспі́льство — суспільство, в основі якого лежить розгалужена мережа незалежних від держави інституцій, об’єднань та організацій, створених самими громадянами для виявлення й здійснення різних громадських ініціатив, задоволення своїх суспільних потреб та обстоювання колективних інтересів.

Воно містить у собі сім’ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з державою та бізнесом. Елементами громадянського суспільства є різні об’єднання (професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери суспільного життя.

Правові засади державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

 Конституція України

Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Указ Президента України від 27.09.2021 №487/2021 “Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки”

Правовий статус та засади діяльності інститутів громадянського суспільства

 Закон України “Про громадські об’єднання”

Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”,

Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”,

Закон України “Про органи самоорганізації населення”

Указ Президента України 24 березня 2021 року № 119 “Про Національну стратегію у сфері прав людини”

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 “Про державні стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 710-р. “Про Концепції розвитку громадянської освіти в Україні”

Міжнародні зобов’язання та стандарти у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства

Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 1948 року

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

Конвенція про права осіб з інвалідністю

Рекомендація CM/REC(2007)14 Комітету Міністрів Ради Європи щодо правового статусу неурядових організацій в Європі 2007 року

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів 2009 року

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень, ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи 2009 року (переглянутий 2019 року)

Рекомендації щодо сприяння більш ефективній участі об’єднань громадян у процесах прийняття державних рішень від учасників Форуму громадянського суспільства для презентації на додатковій нараді ОБСЄ з питань людського виміру 2015 року

Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи 2017 року

Рекомендація CM/Rec(2018)11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо необхідності посилення захисту і сприяння простору для громадянського суспільства в Європі 2018 року

Рекомендація CM/Rec(2018)4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо участі громадян у місцевому публічному житті 2018 року

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Новини з розвитку громадянського суспільства

Show Buttons
Hide Buttons

how did kelly clarkson lose weight so quickly weight loss diet 2024 keto acv gummies shocking truth keto gummies shark tank keto acv gummies keto crave reviews summer keto acv gummies reviews new alert does summer keto acv gummies work be careful keto gummies review beware keto bhb gummies reviews keto apple cider vinegar biopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummies the real truth about kelly clarkson s extreme weight loss diet dr oz and kelly clarkson discussing weight loss with ozempic and keto gummies proton keto acv gummies walmart weight loss scam oprah never endorsed proton keto acv gummies keto acv gummies reviews scam watch this keto gummies acv keto gummies to lose weight work dr oz and kelly clarkson discussing weight loss with ozempic and keto gummies biopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummies kelly clarkson weight loss secret diet kelly clarkson lose weight kelly clarkson weight loss 2024 keto gummies shark tank be careful acv keto gummies shark tank shark tank keto acv