НА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Альтернативна (невійськова) служба

У відповідності до вимог Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких організацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до районної держадміністрації адміністрації за місцем проживання. Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, копія документа про освіту та довідка з місця роботи або навчання. Заява про направлення на альтернативну службу приймається за наявності паспорта громадянина України. Відсутність паспорта є підставою для відмови у прийнятті заяви.

Строк альтернативної служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Місце проходження альтернативної служби визначається місцевою державною адміністрацією переважно в межах населеного пункту за місцем проживання громадянина або у місцевості, звідки він має можливість щоденно повертатися до місця проживання. Місце проходження громадянином альтернативної (невійськової) служби обирається на підприємствах, в установах, організаціях, які перебувають у державній, комунальній власності або преважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронатній службі організацій Товариства Червоного Хреста.

Громадянам, які звільняються з роботи у зв’язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу є:

– несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори;

– відсутність підтверджень щодо істинності релігійних переконань;

– неявка громадянина без поважних причин за викликом до місцевої державної адміністрації для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу.

Не підлягають направленню на альтернативну (невійськову) службу громадяни:

– звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу;

– яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Громадянин, який направлений на альтернативну (невійськову) службу, не має права:

– ухилятися від проходження альтернативної служби;

– брати участь у страйках;

– займатися підприємницькою діяльністю;

– навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів освіти з вечірньою або заочною формами навчання;

– відмовлятися від місця проходження альтернативної служби, визначеного відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації.

Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

– неприбуття без поважних причин на місце проходження альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із запізненням більше ніж на три календарні дні;

– самовільне припинення виконання службових обов’язків;

– несвоєчасне (пізніше ніж за п’ять календарних днів) повідомлення місцевої державної адміністрації про надання відпустки з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, місцева державна адміністрація може скасувати своє рішення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом п’яти календарних днів у письмовій формі повідомляє громадянина і військовий комісаріат, після чого громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.

Професійна адаптація учасників АТО
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 затверджений Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції. Заходи із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції спрямовані на відновлення та вдосконалення їх професійних навичок і вмінь, як невід’ємної складової адаптації до життя в мирних умовах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання, а також надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг з цих питань. Соціальна адаптація, а саме допомога у проведені аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання учасників антитерористичної операції здійснюється центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.
Для отримання послуг з професійної адаптації учасник антитерористичної операції письмово звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування).
До заяви додається:
–  копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
– копія  посвідчення  учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
– копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.
Під час подання копій документів особи надають оригінал для огляду.
Управління соціального захисту населення відповідно до заяви видає направлення учаснику антитерористичної операції до міськрайонного центру зайнятості на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання. Після проходження професійної орієнтації – видається направлення на професійне навчання. На підставі направлення на професійне навчання учасник антитерористичної операції зараховується до навчального закладу.
Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.
У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, учасник антитерористичної операції проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.
Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Строк професійного навчання учасників АТО визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.
Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники АТО отримують документи державного зразка.
За більш детальною інформацією необхідно звертатися до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (смт Білозерка, вул. Свободи, 89; тел. 33-9-71).
Психологічна реабілітація для учасників АТО
  Учасники АТО мають можливість отримати безкоштовну психологічну реабілітацію в реабілітаційних установах України
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції органи соціального захисту населення організовують направлення учасників АТО до реабілітаційних установ.
Реабілітаційні послуги надаються учасникам АТО в реабілітаційних установах, з якими Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в установленому законодавством порядку укладено відповідний договір про надання реабілітаційних послуг.
Для отримання направлення на психологічну реабілітацію в реабілітаційній установі необхідно:
Звернутися до управління праці та соціального захисту населення районних райдержадміністрацій та виконавчих органів міської ради за:
– зареєстрованим місцем проживання;
– фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Заповнити заяву встановленого зразку, до якої додати копії (Під час подання копій, особа надає їх оригінали для огляду):
– посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
– документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Орган соціального захисту населення:
– реєструє зазначені вище документи;
– видає учаснику АТО, за його бажанням, направлення на реабілітацію.
За більш детальною інформацією необхідно звертатися до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (смт Білозерка, вул. Свободи, 89; тел. 33-9-71).

ВІЙСЬКОВІ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ПРАВОПОРУШЕННЯ МАТИМУТЬ ЗМОГУ ПОМ’ЯКШИТИ СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, АБО Й ВЗАГАЛІ ЗВІЛЬНИТИ СЕБЕ ВІД ПОКАРАННЯ

Щоденне підведення підсумків новин по військовій обстановці із району проведення АТО змушує здригатися майже кожного свідомого українця: «За минулу добу відбулося кілька обстрілів. Було поранено … Загинуло….» – ці слова вже закарбувалися в пам’яті впродовж війни у серцях матерів, дружин, дітей, які щоденно чекають на своїх переможців вдома. Щоб не відбувалося на війні – військовослужбовці Десантно-штурмових військ стійко та невтомно виконують свої бойові обов’язки, оберігаючи рідну країну та свої домівки від загарбників, терористів та окупантів. Майже весь особовий склад десантників – це кращі сини своєї Батьківщини: щоденні обстріли, поранені та загиблі товариші – все це постійно спіткає наших воїнів у війни з Російськими найманцями.
Але є й певна кількість військових, які за невідомих на те причин, самовільно залишили військові частини, або бойові позиції. На сьогоднішній день об’єктивні та достовірні дані, щодо причин такої поведінки невідомі. Самоусунення від виконання службових та бойових обов’язків карається законом. Проте на сьогоднішній день командування Десантно-штурмових військ та командири військових частин йдуть на зустріч військовослужбовцям, аби допомогти вирішити проблемні питання, які виникли у таких військових. Кожен із них може уникнути, або пом’якшити свій ступінь відповідальності за вчинене військове правопорушення. Що ж це таке – це самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407 Кримінального кодексу України) становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини і триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням. Військовослужбовець переховуючись від військового командування, слідства за скоєння злочину, з кожним днем лише обтяжує свою вину. Такий військовослужбовець  все одно не зможе уникнути кримінальної відповідальності. Проте таке тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити застосуванням судом більш м’яких заходів кримінального впливу чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності до Закону. З’явлення зі зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, які зможуть пом’якшити чи бути підставою для звільнення від покарання.
У Десантно-штурмових військах Збройних сил України вже працює певний механізм зняття, або пом’якшення відповідальності за військове правопорушення. Як приклад, військовослужбовцям, які повернулися та представили командуванню своєї військової частини поважні причини такого вчинку – допомогли уникнути відбуття покарання. Командування звертається до усіх підпорядкованих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя та припинення злочинних дій.
Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини. Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде. А в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини, то до уваги приймаються і інші причини та умови, що могли спонукати до таких дій: збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин тощо.
ЗАКЛИКАЄМО членів родин, друзів та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у своєму житті, перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, ВІДНОВИТИ СВОЄ ЧЕСНЕ ІМ’Я ВІЙСЬКОВОГО та впорядкувати свій життєвий шлях, а керівництво в свою чергу піде Вам на зустріч та допоможе у вирішенні проблемних питань.
Білозерський районний військовий комісаріат

Порядок дій для військовослужбовців,які самостійно залишили військові частини

Шановні громадяни!Абсолютна більшість військовослужбовців Збройних Сил України свідомо, самовіддано та чесно виконує обов’язки військової служби.

Разом з тим, на жаль, мають місце випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби окремими військовослужбовцями.

У статті 407 Кримінального кодексу України зазначається, що самовільне залишення військової частини або місця служби є військовим правопорушенням і становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини та триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням.

Військовослужбовець, який скоїв злочин, переховуючись від військового командування та органів досудового розслідування з кожним днем лише обтяжує свою вину. Він у будь-якому разі не зможе уникнути відповідальності перед Законом, проте тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити урахування судом пом’якшуючих обставин, зменшення заходів кримінального впливу чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до Закону.

З’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, які зможуть пом’якшити ступінь покарання і навіть бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення злочинних дій.

Таким військовослужбовцям необхідно повернутися до своєї військової частини чи прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, або звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

Наголошуємо, що, за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини будуть взяті до уваги й інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи наявність тяжких сімейних обставин, позастатутних відносин у військовому підрозділі тощо.

Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати переховуватися і боязко опускати очі перед співгромадянами, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій подальший життєвий шлях.

Інформацію про розташування найближчого органу Військової служби правопорядку можна отримати по телефонам гарячої лінії відповідних територіальних управлінь ВСП:

– Центральне управління ВСП (по м. Києву та Київській обл.), 044-456-47-27;

– Західне територіальне управління ВСП (м. Львів), 032-255-47-63;

– Південне територіальне управління ВСП (м. Одеса), 048-230-91-25;

– Східне територіальне управління ВСП (м. Дніпро), 056-247-07-55,

а також по телефонам:

– оперативного чергового Херсонського зонального відділу ВСП, 063-77-39-550; (0552) 49-02-13;

– чергового Херсонського обласного військового комісаріату, 22-96-88 (м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), буд.21);

– чергового Херсонського об’єднаного міського військового комісаріату, 22-98-93, 066-349-80-98  (м. Херсон, вул. Йосипа Пачоського (пров. Спартаківський), буд.72).

Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

До відома учасників антитерористичної операції!


З січня 2018 року психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції здійснюється відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1057.З питання психологічної реабілітації учаснику антитерористичної операції необхідно звертатися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Санаторно-курортне лікування учасників АТОДля забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням передбачена бюджетна програма КПКВ 2505150 „Заходи із психологічної реабілітації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”, за якою на 2017 рік, для оздоровлення зазначеної категорії осіб, передбачено   22 453,8 тис гривень.

Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (зі змінами).
Термін проходження санаторно-курортного лікування у санаторно-курортних закладах для осіб з інвалідністю становить 18 днів. Для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку становить 35 днів.
Враховуючи стратегію реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації, необхідність оптимізації державних видатків, реалізацію бюджетних програм соціального захисту учасників антитерористичної операції та з метою наближення послуг до їх отримувачів у 2017 році Урядом  прийнято постанову Кабінету Міністрів України  від 01.03.2017 № 110 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів України від 22 лютого  2006 р. № 187 і від 31 березня  2015 р. № 200”, якою змінено існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції через безготівкове перерахування  коштів  санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі трьохсторонньої угоди (особа – управління – санаторій) та визначено розпорядниками коштів, передбачених на зазначені цілі, нижчого рівня обласні та районні органи соціального захисту населення. Крім цього передбачено вільний вибір самим учасником антитерористичної операції санаторно-курортного закладу.
Тобто відтепер людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.
При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
На сьогодні розроблено та затверджено наказ Мінсоцполітики  від 06.04.2017 № 575 „Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”, який зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2017 за № 493/30361.
Разом з цим затверджено розподіл асигнувань між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних  та Київської міської державних адміністрацій, передбачених у 2017 році для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, який направлено на регіони для організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням зазначеної категорії осіб.
Наразі Мінсоцполітики з метою збільшення чисельності оздоровлених постраждалих учасників антитерористичної операції спільно з  Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції опрацьовується питання щодо збільшення у 2017 році бюджетних призначень шляхом їх перерозподілу в межах вищевказаної бюджетної програми між напрямками використання на 28 072,8 тис грн, що дасть можливість збільшити чисельність оздоровлених до 50 відсотків.
Забезпечення осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” санаторно-курортним лікуванням регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ  та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей”.
Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу, в тому числі учасників антитерористичної операції, органів МОУ, МВС, СБУ, ДСНСУ та інші регулюється:
–  постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ  та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей” (зі змінами);
– інструкцією про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2003 № 1296 (зі змінами);
– інструкцією про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки  України,  затвердженою  наказом  Служби  безпеки  України від 26.12.2011 № 477 (зі змінами);
–  інструкцією про порядок санаторно-курортного забезпечення в МНС України, затвердженою наказом Міністерством України з надзвичайних ситуацій  та у справах захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  від  17.07.2007 № 490 (зі змінами).

На даний час в управлінні перебуває на обліку по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 11 учасників бойових дій та 1 інвалід  війни з числа постраждалих учасників АТО.
Відповідно до розподілу обсягів фінансування по КПКВК 2505150 ”Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” за напрямом санаторно-курортного лікування постраждалих учасників АТО Білозерському району на 2017 рік виділено кошти в повному обсязі.
У поточному році мали змогу скористатися послугами з санаторно-курортного лікування 2 учасника бойових дій в зоні АТО, до кінця 2017 р.  планується оздоровити ще 3 учасника зазначеної категорії в обраних ними закладах.

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення АТО

Загальний порядок звільнення в запас (демобілізації) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період
Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються
з військової служби у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб: (а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (б) осіб офіцерського складу – першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (в) військовослужбовців, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, звільнити з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, – після їх повернення з полону.
У зв’язку з демобілізацією посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана: забезпечити складання Плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який під особистий підпис доводиться до військовослужбовців, які до нього включені; організувати проведення бесід з військовослужбовцями, під час яких, серед іншого, їм роз’яснюються права та обов’язки після звільнення, а також повідомляється про порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.
Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби доводяться до них особисто. За рішенням командирів військових частин військовослужбовцям, звільненим у запас, організовуються урочисті проводи.
Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині, та підлягає розрахунку (в тому числі підлягає виплаті грошова компенсація за невикористані відпустки за 2014 та 2015 роки за їх наявності), а також виключенню зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині та направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків особового складу військової частини через об’єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, тощо – виключаються після повернення з лікування, полону тощо.
При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир (начальник) в обов’язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України на визначених ним посадах. Один примірник характеристики додається до особової справи військовослужбовця, (за її наявності), другий – надається військовослужбовцю.
Військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. У приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.
Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і яким на день виключення зі списків особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісій обласних військових комісаріатів або Київського міського військового комісаріату. У разі надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій після його звільнення з військової служби командування військової частини надсилає відповідні документи (витяг з протоколу про встановлення статусу учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій) до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку.
Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік за місцем проживання.
          Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення
Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які мають право на пенсійне забезпечення, кадровими органами уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться попередній розрахунок вислуги років військової служби.
Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців після їх звільнення з військової служби здійснюється за їх бажанням.
Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації та не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні  та інші гарантії

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас забезпечуються комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).
Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.
Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби  за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.

З будь яких питань щодо психологічної підтримки звертатися до:
Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
74000, Україна, м. Херсон, вул. Воронцовська, 11,
тел:  (0552) 26-35-51, (0552) 46-05-46

Муценко Дмитро Валентинович Директор контактний телефон
(0552) 26-35-51

Білозерський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Кооперативна, 29
Жадан Михайло Анатолійович Директор контактний телефон
(05547) 3-41-80 Щербина Світлана Володимирівна Психолог (05547) 3-30-72

З будь яких питань щодо вирішення проблем соціального забезпечення та соціального захисту звертатися до:
Органів соціального захисту

Департамент соціального захисту населення 
Херсонської обласної державної адміністрації
74000, м. Херсон, вул. Свободи, 13-а
тел:  (0552) 22-54-37, факс (0552) 26-18-12
e-mail: [email protected]

Причина Геннадий Георгиевич Директор контактний телефон
(05547) 22-54-37

Управління соціального захисту населення 
Білозерської районної державної адміністрації
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Свободи, 89
Е-mail: [email protected]
Самойлова Тетяна Вікторівна Начальник контактний телефон
(05547) 33-810

Якщо Ви шукаєте роботу (постійну або тимчасову) зверніться до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості

Білозерський районний центр зайнятості
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Кооперативна, 99
Розсуждай   Олена Володимирівна Директор контактний телефон
(05547) 3-34-47
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З ЧИСЛА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ – УЧАСНИКУ АТО ОТРИМАТИ СТАТУС   “УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ”               
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА                                                                                                                                                у місячний термін після завершення виконання військовослужбовцем завдань з АТО надсилає до комісії МОУ довідку та підтвердні документи про участь в АТО

КОМІСІЯ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ                                                                                                                                                        вивчає документи, подає на розгляд Міжвідомчої комісії при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО   ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ                                                                                                                                                                                    допомагає в оформленні документів та видає посвідчення особам, звільненим з військової служби                  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ                      може самостійно звертатися до комісій у разі неподання    командиром документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій   МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АТО                                                                                                                                                       розглядає документи, надані комісією МОУ і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та в місячний строк приймає рішення щодо наданя статусу учасника бойових дій та інформує комісію МОУ   ОСОБА, ЗВІЛЬНЕНА З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Може самостійно звертатися до комісій у разі неподання    командиром документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій

Пільги учасникам бойових дій  надаються на підставі посвідчення.
А) Військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій видають органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.
Б) Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – Державною службою у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
Після отримання посвідчення необхідно звернутися до управління  соціального захисту населення
В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Учасник бойових дій» з пред’явленням оригіналу та копію довідки про участь в АТО,
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію  паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням оригіналу;
 • інформацію про характеристику житла (довідку сільради про житлово-комунальну характеристику житла для надання пільг)
 • інформацію про послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся (копію договору на газ, на водопостачання та водовідведення, на електроенергію (або копію квитанції), копію договору на телефон)
 • копію свідоцтва про шлюб з пред’явленням оригіналу;
 • копію паспорта  дружини (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія свідоцтва про народження дітей віком до 18 років з пред’явленням оригіналу
 • якщо проживаєте разом  з непрацездатними батьками, – копію свого свідоцтва про народження, копію паспортів батьків та їх ідентифікаційних номерів, копію їх пенсійних  посвідчень (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

Для отримання пільг за адресою фактичного проживання, крім вище вказаних документів, необхідно надати акт обстеження із сільської/селищної ради про факт проживання без реєстрації та довідку про не перебування на пільговому обліку за адресою реєстрації (з управління соціального захисту населення в іншому районі)

Після встановлення статусу, учасники бойових дій мають право на наступні пільги:
Пільга Розмір Куди звернутися  Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 75 %
(в межах соціальних норм) Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій. Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ 75 %
Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Встановлення телефону 20% основних та 50% додаткових робіт Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом Безоплатно один раз на два роки (туди і назад)
Або
один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою   Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;
Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ З ЧИСЛА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ – УЧАСНИКУ АТО ОТРИМАТИ СТАТУС “ІНВАЛІД ВІЙНИ”

ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ, ІНШИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:                               ВІЙСЬКОВО – ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ   

Проводить лікування військовослужбовця від поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання

Встановлює причинний зв’язок поранення, контузії, травми, захворювання з виконанням обов’язків військової служби       Видає військовослужбовцю “Виписний епікриз” та направляє до Військово – лікарської комісії для прийняття рішення                  УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ   МСЕК: 
Встановлює статус
та видає військовослужбовцю посвідчення
“Інвалід війни”

Встановлює інвалідність та видає відповідну довідку
Для отримання посвідчення “інваліда війни” необхідно звернутися до управління  соціального захисту населення

Пільги інвалідам війни надаються на підставі посвідчення
В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Інвалід війни» з пред’явленням його оригіналу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію  паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • надаєте інформацію про характеристику житла (довідку сільради про житлово-комунальну характеристику житла для надання пільг)
 • надаєте інформацію про послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся (копію договору на газ, на водопостачання та водовідведення, на електроенергію (або копію квитанції)
 • копію свідоцтва про шлюб з пред’явленням його оригіналу;
 • копію паспорта  дружини (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія свідоцтва про народження дітей віком до 18 років з пред’явленням його оригіналу,
 • якщо проживаєте разом  з непрацездатними батьками, – копію свого свідоцтва про народження, копію паспорта батьків та їх ідентифікаційних номерів, копію їх пенсійних  посвідчень (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

Для отримання пільг за адресою фактичного проживання, крім вище вказаних документів, необхідно надати акт обстеження із сільської/селищної ради (про факт проживання) та довідку про не перебування на пільговому обліку за адресою реєстрації (з управління соціального захисту населення в іншому районі)

Після встановлення статусу, інваліди війни мають право на  наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися  Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 100 %
(в межах соціальних норм) Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій. 
Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ 100 % Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Встановлення телефону Безоплатно Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом інваліди війни  І та ІІ груп
Безоплатно один раз на рік (туди і назад) Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;
Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонівособа, яка супроводжує інваліда I групи 
один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою інваліди війни III групи
Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду Позачерговий безплатний капітальний ремонт власного жилого будинку (квартири) Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

Для отримання посвідчення “Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни” необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.
Пільги членам сімей загиблих (померлих) ветерана війни, у тому числі члена сімей загиблого військовослужбовця учасника антитерористичної операції, надаються на підставі посвідчення.
В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» з пред’явленням його оригіналу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію  паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся

Після встановлення статусу, члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни  мають право на  наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися  Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 50 %
(в межах соціальних норм) Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій. 
Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ 50 % Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Встановлення телефону Безоплатно Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком” Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом
Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;
Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду  Позачерговий безплатний капітальний ремонт  власних  жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

 • знайти роботу – постійну або тимчасову;
 • отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;
 • підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну роботу;
 • отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Для отримання статусу безробітного Вам необхідно надати:

 • паспорт громадянина України (або інший документ,що посвідчує особу);
 • облікову картку платника податків;
 • трудова книжка або документ,який підтверджує період зайнятості;
 • військовий квіток (при потребі);
 • документ про освіту (за потребі).

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання чи перебування
Звертаємо Вашу увагу!
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» встановлено, що військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період виплачується грошове забезпечення, з якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.
Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу, що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової служби.
За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості безоплатно

 • нададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;
 • допоможуть у виборі або зміні професії;
 • нададуть правову допомогу з питань працевлаштування,отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, ознайомлять законодавством у сфері праці.

До відома учасників АТО та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення

Доводимо до Вашого відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 затверджено Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, якою вводиться жорсткий розрахунковий норматив площі землі, яка може бути передана на місцевому рівні безоплатно у власність громадянам,  – не більше ніж 25% від площі земель, що були передані в оренду на конкурентних засадах за попередній квартал. Пріоритет на отримання землі на безоплатних засадах матимуть учасники АТО. Інформація про земельні ділянки, які пропонуються для передачі у власність учасникам АТО, буде оновлюватися на сайті Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області за адресою: http://khersonska.land.gov.ua/informatsiia-dlia-uchasnykiv-ato/ на початку кожного кварталу.
Звертаємо Вашу увагу на те, що Стратегією учасники АТО та члени родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення не позбавляються права на безоплатну передачу їм земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в межах норм визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а визначається розрахунковий норматив площі землі, яка може бути їм передана на місцевому рівні.
Зміни щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції
  З 06.02.2017 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII (далі – Закон 1683).
Законом 1683 розширено коло осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
З урахуванням внесених змін право на призначення дострокової пенсії за віком при дотриманні вищезазначених умов з 06.02.2017 будуть мати:
–          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,
–          особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
–          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Тобто з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок надано військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольцям, резервістам, військовозобов’язаним, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, а у разі загибелі (смерті) таких осіб – членам їх сімей.
Для призначення дострокової пенсії залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:
–    посвідчення інваліда війна, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,
–   довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній  операції в районах її проведення,
–    довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку,
–   висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку,
–    документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,
–    документи про вік та стаж особи.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні Пенсійного фонду в Білозерському районі Херсонської області по телефону «гарячої лінії» 33-6-39, або безпосередньо звернувшись до громадської приймальні за принципом «єдиного вікна» за адресою смт Білозерка вул. Свободи  б. 85 І поверх.
Управління Пенсійного фонду в  Білозерському районі

Президент підписав Закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».
Реалізація Закону дозволяє унормувати деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби. Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.
«Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим — ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, у першу чергу тих, які знаходяться у районі проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави», — звернувся Глава держави до присутніх під час підписання Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Віктора Муженка.
«Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення», — додав Петро Порошенко.
Разом з тим Президент звернув увагу на те, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.
Президент також констатував, що укладання контрактів зі Збройними Силами України триває відповідно до графіку. «Ми стрімко наближаємося до 70 тисяч, і це свідчить про дуже високий рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну», — сказав Петро Порошенко. — «Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки побудували нову Українську армію», — сказав він.
Документом також вносяться зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пов’язані з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Змінами до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» врегульовуються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

Шановні учасники антитерористичної операції!
З 23 травня по 23 червня 2016 року в області проводиться місячник «Дні здоров’я» для учасників антитерористичної операції.
Запрошуємо вас до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання для проходження безоплатного профілактичного медичного огляду.З повагою,
Департамент охорони здоров`я
обласної державної адміністрації

До уваги учасників бойових дій!
  До військового комісаріату надійшли листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості для проїзду в межах України.
Громадянам (учасникам бойових дій), які при отриманні посвідчення учасника бойових дій у Херсонському обласному військовому комісаріаті не отримали відповідних листів талонів необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання

Військовий комісар Білозерського районного
військового комісаріату
підполковник
В.С. Шавурський

Додаткові земельні ділянки учасникам АТО
Строки військової служби за контрактом
  Відповідно до Закону України «Про військовий обовязок та військову службу» встановлюються такі строки військової служби за контрактом в календарному обчисленні:
– на 6 місяців — для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, які відслужили не менше 11 місяців;
– на 3 роки — для рядового складу;
– від 3 до 5 років — для сержантського та старшинського складу;
– від 2 до 5 років — для офіцерського складу;
– на особливий період (до завершення кризової ситуації — до прийняття рішення про повну демобілізацію).
  Шестимісячний контракт
Військовослужбовці, що призвані за мобілізацією або на строкову службу та відслужили не менше 11 місяців, а також особи, звільнені з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, можуть підписати контракт терміном на 6 місяців. Після завершення шестимісячного контракту він може бути продовжений, за бажанням військовослужбовця, на 6 місяців або інші види контракту.
У разі, якщо такий військовослужбовець не захоче продовжувати контракт, він буде гарантовано звільнений без жодних додаткових вимог.
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, дія шестимісячних контрактів припиняється достроково.
  Інші терміни контрактів
Решта кандидатів можуть підписати контракти на такий термін:
– на особливий період — до завершення цього періоду (видання Указу Президента України про оголошення рішення про повну демобілізацію);
– для осіб рядового складу — 3 роки;
– для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років.
  Для випускників «військових кафедр»
Для кандидатів, яким присвоєне первинне офіцерське звання за результатами підготовки на «військовій кафедрі» (після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу): від 2 до 5 років.
Районний військовий комісаріат інформує
  Міністерство оборони України проводить відбір кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України. На військову службу за контрактом приймаються громадяни України віком до 60 років, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
  Основними перевагами військової служби за контрактом є:
– стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання;
– передбачено одноразову грошову допомогу (особам  рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат; особам сержантського складу – девять мінімальних заробітних плат; особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат)
– запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти;
– речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів;
– отримання військовослужбовцями та членами їх сімей безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військових медичних закладах охорони здоров’я;
– можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту.
  З  1 січня 2016 року зарплата військовослужбовцям  за  контрактом становить: 
– солдатам – 7 тис. грн.,
– командир взводу – 9 тис. грн.,,
– командир роти – 10 тис. грн.,
– командир батальйону- 12 тис. грн.
З питань проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України  звертатись за адресою: смт.Білозерка, вул. Михайлевського, 29, тел.3-36-79 – відділ комплектування Білозерського районного військового комісаріату.
Тільки сильна та професійна армія є гарантом безпеки 
та свободи нашої держави, нашого народу, наших дітей.»
                              Білозерський районний військовий комісаріат

Додаткові земельні ділянки воїнам АТО

Наказами Головного управлінням Держгеокадастру у Херсонській області від 29.02.2016 №50/0/7-16 та від 02.03.2016 року №53/0/7-16, додатково до переліку земельних ділянок, визначених розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року №496, зарезервовано земельні ділянки для забезпечення потреб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення:
– загальною площею 14,1975 га (пасовища) за межами населених пунктів на території Білозерської селищної ради Білозерського району (викопіювання);
– загальною площею 4,7683 га (рілля) за межами населених пунктів на території Кізомиської сільської ради Білозерського району (викопіювання);
– загальною площею 19,935 га (рілля) за межами населених пунктів на території Садівської сільської ради Білозерського району (викопіювання).
Додаткові земельні ділянки учасникам АТО
  Рішенням ІІ сесії сьомого скликання Дар’ївської сільської ради  від 03.12.2015 №29 та рішенням ІV сесії сьомого скликання Радянської сільської ради від 25.12.2015 №35, додатково до переліку земельних ділянок, визначених розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року №496, зарезервовано земельні ділянки для забезпечення потреб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд:
– загальною площею 0,2638 га в межах с. Дар’ївка Дар’ївської сільської ради Білозерського району (викопіювання);
– загальною площею 0,50 га в межах  населених пунктів на території Радянської сільської ради Білозерського району, а саме: 0,25 га в межах с. Червоний Поділ та 0,25 га в межах с. Паришеве (викопіювання).
Для задоволення потреб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення в отриманні земельних ділянок для ведення садівництва додатково зарезервовано земельні ділянки орієнтовною площею 1,2 га розташовані в садівничому товаристві «Чобіток» на території Токарівської сільської ради Білозерського району (викопіювання).
Учасникам АТО: контактні дані відомчих комісій з питань отримання статусу УБД
– Міністерство оборони України: Лавринович Володимир Пилипович, (044)271-36-58, Повітрофлотський проспект 6;

– Міністерство внутрішніх справ України: Дзюба Вадим Гергійович, (044)254-78-51, Слотвінська Олена Мічеславівна (044)256-11-75, вул.Академіка Богомольця 10;

– Служба зовнішньої розвідки України: Стульніков Андрій Вікторович, (044)481-62-09, 481-62-10, вул. Нагірна,24/1:

– Державна пенітенціарна служба України: Троян Любов Миколаївна, (044)207-34-58, вул.Мельникова,81;

– Адміністрація держаної спеціальної служби транспорту: Іскрик Михайло Сергійович, (044) 292-55-75, вул.Магнітогорська,5;

– Управління державної охорони України: Телегін Максим Володимирович, (044) 254-04-56, вул.Садова , 1/14, каб.24;

– Адміністрація державної прикордонної служби: Грахов Володимир Альбертович, (044) 527-62-74, вул.Володимирська,26;

– Служба Безпеки України: Скибун Віталій Анатолійович, (044) 255-50-57, вул.Володимирська, 33;

– Адміністрації державної спеціальної служби зв’язку та захисту інформації: Школьний Володимир Олександрович, (044)281-92-08;

– Національна гвардія України: Орлов В’ячеслав Володимирович, (044)249-27-53;

– Державна служба України із надзвичайних ситуацій: Кобилинський Андрій Миколайович, (044)247-31-72, вул.О.Гончара,55-а;

– Головне управління розвідки Міноборони: Катков Костянтин Юрійович, (044)428-62-08, вул.Електриків,33.

Військовослужбовцям за контрактом збільшено грошове забезпечення

  Про це 25 січня 2016 року під час засідання колегії в облдержадміністрації повідомив обласний військовий комісар Сергій Кока.
«Якщо порівняти з груднем 2015 року, військовослужбовець за контрактом отримував 2 900 гривень. Вже у січні цього року сума збільшилась до 8 200 гривень», – зазначив обласний військовий комісар Сергій Кока.
Військовий бюджет України на 2016 рік затверджений Радою національної безпеки і оборони України передбачає збільшення грошового забезпечення кадрових і мобілізованих військовослужбовців: військовослужбовець служби за контрактом (солдати і сержанти) та призвані у рамках мобілізації будуть отримувати від 7 тисяч гривень; командир бригади – 14 тисяч; командир батальйону – 12 тисяч; командир роти – 10 тисяч; командир взводу – 9 тисяч гривень.
Сергій Кока розповів, що грошове забезпечення військовослужбовців також залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби.
На сьогодні, у всіх військових частинах та установах Міністерства оборони України вже проведено перерахунок розмірів грошового забезпечення на січень 2016 року.
Військовослужбовці, які виконуютьзавдання в зоніпроведення АТО будуть отримувати додаткове фіксоване грошове забезпечення, незалежно від військового звання та посади.
Щодо чергової хвилі мобілізації Сергій Кока зауважив, що поки не має жодної інформації стосовно цього питання.
Прес-служба ОДА

Оголошення

 Наказом Головного управлінням Держгеокадастру у Херсонській області від 14.01.2016 року №21-83/18-16-СГ додатково до переліку земельних ділянок, визначених розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року №496, зарезервовано земельну ділянку загальною площею 25,93 га що розташована за межами населених пунктів на території Федорівської сільської ради Білозерського району для забезпечення потреб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення (викопіювання).
До відома учасників АТО
На виконання розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 8.10.2015 р. № 590 створено «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції», який розташований за адресою: м.Херсон, пл. Свободи, 1, Херсонська обласна державна адміністрація, каб. 126. Розклад роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00. Працює цілодобова «гаряча» телефонна лінія для учасників АТО та їх сімей – 0-800-50-40-77, 0552-26-42-34 (дзвінки безкоштовні).Білозерський районний центр допомоги учасникам АТО розташований за адресою: смт Білозерка вул.Карла Маркса, 87, районна державна адміністрація, каб. 1. Розклад роботи: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 12.00. Керівник центру – голова районної організації ветеранів Бекряєва Клавдія Миколаївна, тел. 33-6-18.

Телефони та адреси органів соціального захисту населення у Білозерському районі:
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
смт Білозерка, вул. Карла Маркса,89,
контактні тел. 33-8-10, 33-7-89
Управління Пенсійного фонду України
смт Білозерка, вул. Карла Маркса,85,
контактні тел. 33-5-16, 34-0-51
Служба у справах дітей
смт Білозерка, вул. Михайлевського,29,
контактні тел. 34-0-58, 33-6-12
Районний центр зайнятості
смт Білозерка, вул. Михайлевського,99,
контактні тел. 33-4-47, 33-8-82
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
смт Білозерка, вул. Михайлевського,29,
контактні тел. 33-0-72,  34-1-80

До уваги учасників Антитерористичної операції!
З 28.11.2015 року набрали чинності зміни до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, відповідно до яких:
– військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України (абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону);
– пільги, передбачені для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членів їх сімей щодо права не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (абзац другий пункту 3 статті 11 Закону). З 01.09.2015 по 31.12.2015 сума такого доходу в розрахунку на одну особу складає 3990,00 грн.
Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200. Для отримання путівки відповідно до вказаного Порядку учаснику АТО необхідно стати на облік до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання або проходження військової служби.
Для отримання реабілітаційних послуг з психологічної реабілітації надаються учасникам антитерористичної операції в реабілітаційних установах, отримувач або його законний представник звертається до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації, а отримувач або його законний представник, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, та заповнює заяву.
До заяви додається:
1) копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
2) копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.Таким документом можуть бути:
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
Після отримання від органу соціального захисту населення направлення на реабілітацію (із зазначенням початку та закінчення терміну реабілітації), отримувач прибуває до реабілітаційної установи у строк, вказаний у направленні.
Реабілітаційні установи, які надають послуги з психологічної реабілітації учасникам бойових дій із числа учасників антитерористичної операції:
ДП ”Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ “Укрпрофздоровниця”– 62363, Харківська область, Дергачівський район, с. Березівське, тел. (057)700-33-16, факс (057)712-20-27;
ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” – 67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, буд. 1а, тел. (04849) 4-87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41.
ТОВ “Санаторій “Феофанія” – 03143, м. Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Лебедєва, буд. 27, тел. (044) 469-56-71, 526-71-12;Менський санаторій “Остреч” – 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, урочище Остреч, буд. 0, тел. (04644) 2-14-12, факс (04644)2-14-00.
Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням (постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200):Для отримання путівки в цьому році необхідно:стати на облік до управління праці та соціального захисту населення;
подати наступні документи:
1. заяву;
2. медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;3.
копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
4. документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):
наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність);
копія довідки МСЕК (у разі зазначення обставин травми “у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби на території антитерористичної операції”).
Куди звертатися:до управління праці та соціального захисту населення за:
1. зареєстрованим місцем проживання;
2. фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування забезпечуються: інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції;учасники бойових дій, які безпосередньо брали участь під час проведення антитерористичної операції.
За більш детальною інформацію звертатись за адресою: Білозерський районний військовий комісаріат, смт. Білозерка, вул. Михайлевського, 29.

ТВО військового комісара
Білозерського районного військового комісаріата
майор                                                                     К. М. КОЗАК

Покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО в отриманні земельних ділянок
До відома учасників АТО
  Наказами Головного управлінням Держгеокадастру у Херсонській області від 02.12.2015 року №21-1929/43-15-СГ та №21-1930/43-15-СГ, додатково до переліку земельних ділянок, визначених розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року №496, зарезервовано земельні ділянки для забезпечення потреб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення:
– загальною площею 7,6398 га за межами населених пунктів на території Садівської сільської ради Білозерського району (викопіювання);
– загальною площею 16,1213 га за межами населених пунктів на території Токарівської сільської ради Білозерського району (викопіювання).(Оновлено 03.12.2015)

Перелік соціальних гарантій учасникам Антитерористичної операції щодо пенсійного забезпечення (оновлено 17.08.15)

Роз’яснення Генерального штабу Збройних Сил України щодо порядку призову громадян України на військову службу під час мобілізації, інформація щодо їх пільг та соціальних гарантій.Cоціальні гарантії учасникам АТО

Права осіб мобілізованих на військову службу

Роз’яснення щодо забезпечення гарантій збереження за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, робочого місця (посади) та середнього заробітку

ІНФОРМАЦІЯ щодо призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності

Інформація щодо можливостей переказу коштів військовослужбовцями своїм родинам

Президент підписав Закон про визнання учасниками бойових дій всіх громадян, задіяних в АТО

Довідка щодо змін до законів України стосовно забезпечення проведення заходів часткової мобілізації

Якісні критерії відбору військовозобов’язаних для призову на військову службу під час мобілізації

Роз’яснення щодо особливостей укладання контрактів з громадянами та військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ

Про ухилення від обов’язку захищати Вітчизну в умовах особливого стану: правовий аналіз

Ухилився від мобілізації — відповідай по закону

Плакати з питань соцзахисту військовослужбовців та членів їх сімей

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту військовослужбовців в особливий період»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 15/2015 “Про часткову мобілізацію

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 14/2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2014 року «Про деякі оборонно-мобілізаційні питання»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 40/2015 “Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році”

Структура виплат грошового забезпечення військовослужбовців

(Оновлено 24.06.2015)
Про порядок набуття права власності на земельні ділянки різного цільового призначення військовослужбовцями-учасниками антитерористичної операції на території Херсонської області

  З метою забезпечення підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців-учасників антитерористичної операції на території Херсонської області сформований перелік земельних ділянок (додається), які можливо безоплатно передати вищезазначеним громадянам у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, дачного будівництва, ведення індивідуального садівництва та особистого селянського господарства. Даний перелік сформований у розрізі населених пунктів, сільських, селищних, міських рад та адміністративних районів, з урахуванням пропозицій місцевих рад та районних державних адміністрацій щодо оптимального розміру земельних ділянок на одного заявника, в залежності від кількості потенційної кількості заяв, яка може бути подана по земельним ділянкам відповідної категорії.
Військовослужбовець звертається з клопотанням до:
–  Головного управління Держгеокадастру  у Херсонській області якщо бажана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності і запитується до відведення для особистого селянського господарства або ведення садівництва;
– відповідної сільської, селищної або міської ради, якщо бажана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту і запитується до відведення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
– відповідної районної державної адміністрації, якщо бажана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та запитується до відведення для дачного будівництва.
Згідно з пунктом 7 статті 118 Земельного кодексу України,  орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, до якого військовослужбовцем подано заяву про отримання у власність земельної ділянки розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.
При цьому, підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Перелік розробників проектів землеустрою на території області можна отримати у Головному управління Держгеокадастру у Херсонській області.
Розроблений проект землеустрою підлягає відповідному погодженню відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.
У двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування-розпорядник землі  приймає рішення про його затвердження та надання земельної ділянки у власність заявникові.
Відмова органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у передачі у власність земельної ділянки або залишення заяви без розгляду питання вирішується у судовому порядку.

(Оновлено 28.08.2015)